RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest JMC Translation Joanna McCoy z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. Urzędnicza 39/3. Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: joanna@jmctranslation.com

Firma JMC Translation Joanna McCoy przetwarza dane osobowe w zakresie:

  • niezbędnym do dokonania wpisu do Repertorium, czyli wykazu czynności tłumacza przysięgłego, obowiązku wynikającego z przepisów Ustawy o Wykonywaniu Zawodu Tłumacza Przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. z późn., zmianami, w szczególności z art. 17 ust. 2 wzmiankowanej Ustawy,
  • treści przekazanych do tłumaczenia dokumentów JEDYNIE DO CELÓW WYKONANIA TŁUMACZENIA (dane osób trzecich, takie jak, przykładowo, dane stron umowy, historia choroby, dane zawarte w dokumentach oficjalnych takich jak Akty Urodzenia/Małżeństwa/Zgonu itd.)
  • dane podlegające przetwarzaniu to: imię i nazwisko, PESEL, NIP (ew. REGON), data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania i /lub poczty elektronicznej,

Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata. Po upływie tego okresu wszystkie dane zostaną usunięte.

Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

Twoje dane zostaną udostępnione następującym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu JMC Translation Joanna McCoy świadczącym usługi niezbędne do wykonania Umowy zawartej z klientem, takim jak firma księgowa lub, w przypadku dochodzenia roszczeń, kancelaria prawna.

W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Masz prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.